Váš partner pre HODNOTY

    Znalecká organizácia

Aprecia s.r.o. je znaleckou organizáciou, zaregistrovanou MS SR v odbore: Ekonomika a riadenie podnikov, odvetví: Oceňovanie a hodnotenie podnikov.

Každý z členov nášho tímu je certifikovaným znalcom s dlhoročnými skúsenosťami v ohodnocovaní majetku.

Poskytujeme vypracovanie znaleckých posudkov v oblasti stanovenia hodnoty podniku alebo časti podniku, resp. jednotlivých druhov majetku a záväzkov. Zaoberáme sa taktiež stanovovaním výšky škody a ušlého zisku.

Znalecké posudky vypracovávame v súlade s platnou legislatívou v oblasti vypracovania znaleckých posudkov.

Viac

    Finančno-ekonomické poradenstvo

Spoločnosť Aprecia taktiež pôsobí ako poradenská spoločnosť v oblasti finančno-ekonomického poradenstva.

Zaoberáme sa poradenstvom i v oblasti oceňovania pre účely IAS/IFRS, US GAAP, transakčným poradenstvom pri kúpe a predaji podnikov, ako aj poradenstvom v oblasti transferového oceňovania, a s tým súvisiacimi poradenskými činnosťami v oblasti podnikových financií a ekonomického riadenia.

Služby finančno-ekonomického poradenstva poskytujeme samostatne, resp. v súčinnosti so znaleckou činnosťou.

Viac


Náš tím

Ing. Anton Hudzík

Ekonomika, manažment, priemyselné vlastníctvo

Pán Hudzík má dlhoročné skúsenosti v korporátnom bankovníctve a transakčnom financovaní. Zaoberá sa poradenstvom v oblasti korporátnych financií a ohodnocovaním majetku....

Ing. Michal Vičan

Stavebníctvo

Pán Vičan pracuje v oblasti stavebníctva od roku 1997 a a venuje činnostiam súvisiacich s prípravou stavieb, inžinierskou činnosťou, technickým a stavebným dozorom...

Ing. Jozef Kocún

Doprava cestná a strojárstvo

Pán Kocún absolvoval postgraduálne štúdium na ÚSI Vysokého učení technického v Brne v odbore doprava cestná v roku 1991...

Ing. Ján Pažítka

Strojárstvo

Pán Pažítka je absolventom VŠ dopravy a spojov v Žiline z roku 1984. Má viac ako 20-ročné manažérske skúsenosti v oblasti stavebníctva a výroby...